Morning Praise

11.00am, Sunday 20 January 2019
Shutford